November, Thailand

Thai trip: Ko Chang, Ko Mak, Pattaya, Ko Lipe